Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Środa, 24 Styczeń 2018 Imieniny: Felicji i Tymoteusza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
15.12.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLV sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 29 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 12.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w  Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 18.12.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
6.2. zmian do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2029;
6.3. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz planu finansowego tych wydatków;
6.4. uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2018;
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii komisji rady gminy,
d) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez Wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
f) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
g) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
h) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
i) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
6.5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.
 
7. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej

Załączniki

19.12.2017
 
  Wójt Gminy Świdnica informuje, że w grudniu 2017 r. zrealizowano zadanie pn. „Zakup agregatów prądotwórczych umożliwiających funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w przypadku braku zasilania energetycznego”. 
Inwestycję sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie dotacji, w kwocie 30.000 zł, na podstawie umowy nr 2017/NZ-ur/159/D z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 r. do umowy dotacji numer 2017/NZ-ur/159/D z dnia 11 grudnia 2017 r. 
 
 
 
18.12.2017
9 grudnia, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas Wielkiej Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw, Gmina Świdnica już po raz szósty odebrała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, jak również po raz pierwszy przyznawane w tym roku Wyróżnienie Nadzwyczajne "Lider Współpracy Edukacyjnej". Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, które swoje zadania oświatowe realizują nowocześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską o jakość kształcenia. Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą, a sam certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty.
13.12.2017

 

 

 

Standard

 

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

Po ustaniu opadów śniegu

 

Od stwierdzenia występowania zjawisk

 

 

 

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- śnieg luźny - 8 godz.

- śnieg zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - występują

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

-gołoledź -  8 godz.

-śliskość pośniegowa - 10godz.

- lodowica - 8 godz.

 

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest :

Zakład Usług Komunalnych

ul. Długa nr 25

66-008 Świdnica

tel/fax 68 327-37-18 lub tel. 68  327-37-04

e-mail: zuk@swidnica.zgora.pl

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych

pełni pracownik ZUK Bogdan Ziemiański tel. 663-130-072

 

  A.  Odśnieżanie dróg gminnych wykonywane będzie przez ZUK.

 

   B. Posypywanie dróg gminnych piaskiem i solą wykonywać będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marek Lamcha .

 

Jednocześnie przypomina się, że działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację. Za brak należytej ostrożności kierowców Gmina nie przejmuje odpowiedzialności!

 

UWAGA

 1.     W przypadku parkowania samochodów na ulicy Dębowej, Sosnowej, Cisowej, Lipowej, Świerkowej, Drzymały i Ogrodowej w Świdnicy oraz na Osiedlu Przylesie i tzw. Osiedlu Ptasim w Wilkanowie, uniemożliwiających przejazd samochodu z pługiem odśnieżającym – drogi te nie będą odśnieżane.

2. Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych będzie prowadzone w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub gołoledzi.

 

                                                                 Adam Jaskulski

                                                               Wójt Gminy Świdnica         

 

15.12.2017

   Zakład Usług Komunalnych informuje, że na podstawie wyników badań jakości wody ujmowanej na gminnym ujęciu wody w miejscowości SŁONE, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał pozytywną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 3 pkt. A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w zakresie obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli.

W próbkach wody pobranej do analizy dnia 13 grudnia 2017r. nie stwierdzono obecności bakterii coli.

Wobec powyższego woda zdatna jest do spożycia.

 

 

 Zakład Usług Komunalnych

14.12.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLIV  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie  się w  dniu 18 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Świdnica przy ul. Długiej     Nr 38. 
 
Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 30.11.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica
6.2.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica; 
6.3.przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2018 r.;
6.4.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2018;
6.5.ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów;
6.6.zwolnień od podatku od nieruchomości;
6.7.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
6.8.zmian w statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
7.   Zamknięcie obrad.
 

Załączniki