Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 23 Październik 2018 Imieniny: Teodora i Seweryna
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
28.09.2018

Nowelizacjia rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym wydłużono termin realizacji inwestycji jednoetapowych z 12 miesięcy na 24 miesiące i dwuetapowych z 24 na 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2018 r.

 

Przypominamy, że rozpoczął się nabór wniosków do Programu Czyste Powietrze.

http://www.lubuskiegminy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3116:nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze&catid=26&Itemid=657

 
19.09.2018
Informujemy, że dzisiaj tj. 19 września br. rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze” na:
  • wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła,
  • docieplenie przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub wymianę instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowe,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
  • aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 
Więcej informacji na temat programu i sposobu składania wniosków znajdziecie Państwo na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze
27.09.2018
 
 
 
 
 
 
 
21.09.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LVII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 24 września 2018r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.

 Proponowany porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Świdnica:

1.       Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 13 września 2018 r.

4.      Zaprezentowanie działań Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

 7.       Podjęcie uchwał w sprawie:

 7.1. stwierdzenia zgodności ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica - obręb Świdnica;

 7.2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w gminie Świdnica - obręb Świdnica;

 7.3. stwierdzenia zgodności ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone;

 7.4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone;

 7.5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica;

7.6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców gminy Świdnica oraz mieszkańców innej gminy;

 7.7. uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świdnica w latach 2018-2022";

 7.8. regulaminu przydziału  mieszkań socjalnych na terenie gminy Świdnica;

7.9. Statutu Gminy Świdnica.

8.  Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Świdnica odbędzie się także w dniu 24.09.br, o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Świdnica. 

Załączniki