Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 14 Grudzień 2017 Imieniny: Alfreda i Izydora
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
13.12.2017

 

 

 

Standard

 

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

Po ustaniu opadów śniegu

 

Od stwierdzenia występowania zjawisk

 

 

 

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- śnieg luźny - 8 godz.

- śnieg zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - występują

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

-gołoledź -  8 godz.

-śliskość pośniegowa - 10godz.

- lodowica - 8 godz.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest :

Zakład Usług Komunalnych

ul. Długa nr 25

66-008 Świdnica

tel/fax 68 327-37-18 lub tel. 68  327-37-04

e-mail: zuk@swidnica.zgora.pl

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych

pełni pracownik ZUK Bogdan Ziemiański tel. 663-130-072

 

Odśnieżanie dróg gminnych wykonywane będzie przez ZUK.

Posypywanie dróg gminnych piaskiem i solą wykonywać będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marek Lamcha .

    Jednocześnie przypomina się, że działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację. Za brak należytej ostrożności kierowców Gmina nie przejmuje odpowiedzialności!

 UWAGA

 1. W przypadku parkowania samochodów na ulicy Dębowej, Drzymały i Ogrodowej w Świdnicy oraz na Osiedlu Przylesie i tzw. Osiedlu Ptasim w Wilkanowie, uniemożliwiających przejazd samochodu z pługiem odśnieżającym – drogi te nie będą odśnieżane.

2. Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych będzie prowadzone w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub gołoledzi.

 

                                                                 Adam Jaskulski

                                                               Wójt Gminy Świdnica         

 

11.12.2017
    W związku z pojawieniem się bakterii coli na ujęciu wody, z którego dostarczana jest woda do miejscowości SŁONE, prosimy o nie spożywanie wody.
Jednocześnie informujemy, że w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody jej spożycie może się wiązać z zagrożeniami zdrowotnymi.
W dniu dzisiejszym, tj. 11.12.2017r. przeprowadzone będzie chlorowanie wody, mające na celu poprawę jej jakości. Dodatkowo zakupiono zapas wody butelkowanej, która w razie potrzeby dostępna jest dla mieszkańców u pani Sołtys.
Dalsze informacje, o stanie jakości wody, przekazywane będą do mieszkańców za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy, Sołtysa, oraz poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych.
 

Zakład Usług Komunalnych        
 
01.12.2017
 Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że zbiórka odpadów  z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

1. Świdnica - teren gminny, ul. Długa 25, za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych - 04.12.2017 r.  w godz. od 7.00 do 19.00,

2. Buchałów - teren boiska sportowego (k. zbiornika wodnego)  - 05.12.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00,

3. Letnica - teren gminny usytuowany przy boisku sportowym (za fontanną)- 06.12.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00.

 Do w/w punktów można dostarczać:

-przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe, 

- zużyte opony,

- odpady zielone.

24.11.2017
 

Załączniki

06.09.2017
 
W razie nieobecności dorosłego domownika, w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie kartka z danymi kontaktowymi w celu ustalenia innego, dogodnego terminu odczytu wodomierzy 

Załączniki

06.06.2017
Na terenie miejscowości Wilkanowo odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. W większości są to świadome i celowe działania.

Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej. W skrajnych przypadkach (tak jak to miało miejsce w dniu 06.06.2017r.) może powodować nawet jej braki. Przyczyną wielu skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci bądź pogorszoną jakość wody, jest kradzież wody z hydrantów.

 

Zniszczony hydrant może być ponadto potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia!

 

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY!

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2017 poz. 328.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.

 

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000zł.”

  

Przypominamy, że zgodnie z art. 304 §1 Kodeku Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję” oraz zgodnie z art. 304 §2 „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.

 

Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu. Prosimy o niezwłoczne informację na numer 683273718, 683273704 bądź 605933071 o takich zdarzeniach. Eliminując proceder kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

 

Zakład Usług Komunalnych

 
02.06.2017
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że zbiórka odpadów z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

1.Świdnica - teren gminny, ul. Długa 25, za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych - 05.06.2017 r.  w godz. od 7.00 do 19.00,
2.Buchałów - teren boiska sportowego (k. zbiornika wodnego) - 06.06.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00,
3.Letnica - teren gminny usytuowany przy boisku sportowym (za fontanną) - 07.06.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00.

Do w/w punktów można dostarczać:
- przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- tekstylia,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- makulaturę,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe, 
- zużyte opony,
- odpady zielone.
 
1 2 3 4 ...5