Aktualności

Recital Andrzeja Białkowskiego

Serdecznie zapraszamy na koncert Andrzeja Białkowskiego 1 września o godzinie 17:00.
 

Po gminie Świdnica z ZKP

2 września br. autobusy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej po raz pierwszy wyruszą na trasy. Początek działalności spółki polega na zmianie zamkniętych do tej pory przewozów szkolnych na dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.
Zarząd Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego w czerwcu br. utworzył Zielonogórską Komunikację Powiatową sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy w celu zorganizowana transportu zbiorowego na terenie powiatu zielonogórskiego. Gmina Świdnica odgrywa w tym projekcie wiodącą rolę. Jako pierwsza na terenie powiatu zleciła spółce realizację dowożenia uczniów do gminnych szkół i przedszkoli. Podobnie jak do tej pory w każdym autobusie, który przewozi dzieci szkolne, będzie opiekunka przewozów. Początkowo będzie to gminna komunikacja wewnętrzna dla uczniów i mieszkańców, ale z czasem, z miesiąca na miesiąc tras będzie coraz więcej. Biura i baza transportowa spółki będzie mieściła się w Świdnicy przy ul. Długiej 25 (przy ZUK-u).
W zakupionych przez spółkę 3 nowoczesnych autobusach będą zainstalowane kasy biletowe dla pasażerów indywidualnych. Bilet kosztuje 4 zł niezależnie od trasy. Wszelkie dotychczasowe ulgi i przywileje mieszkańców będą honorowane.  Propozycję pracy w spółce przyjęli wszyscy dotychczasowi kierowcy przewozów szkolnych oraz opiekunki. Docelowo autobusów będzie więcej, w miarę rozbudowy sieci połączeń. 
Linie komunikacyjne na początku będą obejmowały teren gminy (7 linii) oraz będą wykraczać poza gminę (3 linie - teren gminy Nowogród Bobrzański i Czerwieńsk). Docelowo ZKP skomunikuje gminy Nowogród Bobrzański, Świdnica, Czerwieńsk, Zabór z miastem Zielona Góra. Wyjdzie także z ofertą obsługi przewozów szkolnych w tychże gminach
Tylko takie rozwiązanie zapewnia perspektywę skomunikowania dobrej jakości przewozami gminy Świdnica z gminami ościennymi i z Zieloną Górą i uniezależnienie się od innych przewoźników, w tym od PKS.
Rozkłady jady znajdują się na stronie gminy w zakładce DLA MIESZKAŃCA/KOMUNIKACJA/ROZKŁAD ZKP, pod linkiem: http://swidnica.zgora.pl/PL/3454/ROZKLAD_ZKP/

Pomoc w formie stypendium szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 2 do 15 września 2019 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Informacji na temat ww. świadczenia udzielają pracownicy ośrodka w Świdnicy                                  przy ul. Długiej 85/1  w godzinach pracy poniedziałek 7.00-16.00, wtorek – czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00 lub telefonicznie 68 3273230.
 
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,                w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, multimedialnych programów edukacyjnych, słowników, instrumentów muzycznych, okularów korygujących wzrok i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,                     w szczególności kosztów zakwaterowania i przejazdu.
 Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  1. Wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.
  2. Wniosek dyrektora.
  3. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.
 O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017, poz. 1769), czyli 528,00 zł. Uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  2. Jego miejscem zamieszkania  jest gmina Świdnica.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Do wniosku o przyznanie stypendium powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 
 

Załączniki

X sesja Rady Gminy

W środę – 28 sierpnia br. odbyła się X sesja Rady Gminy Świdnica. Transmisję z obrad można obejrzeć na stronie: http://swidnicagmina.esesja.pl/

Chillout między samolotami

Kolejny w tym roku Chillout Balance odbędzie się w sobotę 21 września, tym razem na terenie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poćwiczyć, ale też zrelaksować się. Udział w imprezie jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Szczegóły na plakacie. Na Chillout Balance zaprasza Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański, FUNFIT II oraz Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Świdnica

Transmisje z sesji Rady Gminy oraz wszystkie nagrane sesje dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A
 
 

Dożynki powiatowo-gminne w Klenicy

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na dożynki powiatowo-gminne, które odbędą się w najbliższą sobotę (31.08) w Klenicy (gmina Bojadła).
 

Dożynki w Buchałowie

Bardzo udane dożynki w Buchałowie.  Sołtys Rafał Trafała wraz z Radą Sołecką oraz mieszkańcami miejscowości stanęli na wysokości zadania, aby wszystko było perfekcyjnie przygotowane. Serdecznie gratulujemy posiadaczom najpiękniejszych wieńców i koszy dożynkowych oraz zwycięskiej drużynie Turnieju Sołectw. Za rok bawimy się w Drzonowie!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Przewozy uczniów

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE ŚWIDNICA
 
Od początku roku szkolnego 2019/2020 dowożeniem uczniów do szkół i przedszkoli publicznych zajmować się będzie na zlecenie Gminy Świdnica Zielonogórska Komunikacja Powiatowa spółka z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 25. Bez zmian pozostają trasy autobusów, lokalizacja przystanków oraz godziny odjazdów. Rozkłady jazdy będą umieszczone na wszystkich przystankach. Szczegółowe informacje dot. dowożenia uczniów do szkół dostępne będą w sekretariatach szkół i przedszkoli gminnych w Świdnicy i w Słonem od czwartku 29 sierpnia br.
 
1 2 3 4 5 6 ... 58

Gdzie jesteśmy?