Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 25 Październik 2014 Imieniny: Kryspina i Ingi
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 

.

20.10.2014

19 października odszedł od nas wyjątkowy mieszkaniec naszej gminy - profesor Janusz Gil. Straciliśmy nie tylko wybitnego naukowca, ale człowieka, który całym sercem wspierał świdnicką młodzież w poznawaniu i rozwiązywaniu zagadek wszechświata. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego.

 

Adam Jaskulski Wójt Gminy Świdnica, współpracownicy oraz grono pedagogiczne i młodzież świdnickich szkół


24.10.2014

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Świdnica przyznaję stypendium naukowe na rok szkolny i akademicki 2014/2015 poniżej wymienionym uczniom i studentom. Gratuluję osiągnięć i życzę wielu dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym.

 

Uroczysta gala, podczas której wręczę certyfikaty stypendialne odbędzie się w czwartek, 30 października br. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy.
Adam Jaskulski, Wójt Gminy Świdnica
czytaj dalej »
20.10.2014
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica z w o ł u j ę  LI  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 24 października 2014r. (piątek) o godz. 8.00  w  Sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Gminy Świdnica:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z Lsesji Rady Gminy Świdnica w dniu 29 wrzesnia 2014r.
4.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
5.  Wolne wnioski i informacje.
6.  interpelacje i zapytania radnych.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
 a)  zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014, 
 b)  w sprawie przyjęcia przez Gminę dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica” w 2014 roku,
c)  ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica,
8. Zamknięcie obrad.
 
 
        Eliasz Madej
Przewodniczący Rady Gminy

Załączniki

22.10.2014
 Zintegrowany Obszar Funkcjonalny, w którego skład wchodzi Miasto Zielona Góra – lider oraz gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra”.

Na ten cel ZOF otrzymał, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminach, obszarze miasta wojewódzkiego Zielona Góra oraz analizę gospodarki energetycznej.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Wykonawcą Planu dla obszaru funkcjonalnego miasta Zielona Góra jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

 

Załączniki do pobrania:

1)      Odezwa do mieszkańców,

2)      Ankieta dla społeczeństwa,

3)      Ankieta dla przedsiębiorców.

1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
1 621 512 gości
Na stronie znajduje się
24 gości