Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 14 Grudzień 2017 Imieniny: Alfreda i Izydora
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
14.12.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLIV  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie  się w  dniu 18 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Świdnica przy ul. Długiej     Nr 38. 
 
Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 30.11.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica
6.2.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica; 
6.3.przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2018 r.;
6.4.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2018;
6.5.ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów;
6.6.zwolnień od podatku od nieruchomości;
6.7.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
6.8.zmian w statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
7.   Zamknięcie obrad.
 
13.12.2017
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy serdecznie zaprasza na ostatnie wydarzenie artystycznego tego roku. 18 grudnia 2017 r. odbędzie się „Grudniowe spotkanie ze sztuką”. W tym dniu otworzymy dwie wystawy artystyczne. Swój wernisaż będą mieli grupa seniorów Astry oraz grupa dziecięca Astry Junior. Seniorzy zaprezentują swoje obrazy, które nazwali „Cztery pory roku – Zima”, zaś Astry Junior wszystkie swoje prace, które przygotowali przez trzy miesiące swoich spotkań. Całość wydarzenia uświetni występ zespołu Świdniczanie, którzy zaprezentują się w repertuarze kolędowym.

„Grudniowe spotkanie ze sztuką: odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą popodziwiać znakomite malarstwo, wspaniałe dziecięce prace, posłuchać kolęd i wprowadzić się w świąteczny nastrój.
 
 
 
                                            
11.12.2017
    W związku z pojawieniem się bakterii coli na ujęciu wody, z którego dostarczana jest woda do miejscowości SŁONE, prosimy o nie spożywanie wody.
Jednocześnie informujemy, że w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody jej spożycie może się wiązać z zagrożeniami zdrowotnymi.
W dniu dzisiejszym, tj. 11.12.2017r. przeprowadzone będzie chlorowanie wody, mające na celu poprawę jej jakości. Dodatkowo zakupiono zapas wody butelkowanej, która w razie potrzeby dostępna jest dla mieszkańców u pani Sołtys.
Dalsze informacje, o stanie jakości wody, przekazywane będą do mieszkańców za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy, Sołtysa, oraz poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych.
 

Zakład Usług Komunalnych        
 
13.12.2017

 

 

 

Standard

 

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

Po ustaniu opadów śniegu

 

Od stwierdzenia występowania zjawisk

 

 

 

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- śnieg luźny - 8 godz.

- śnieg zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - występują

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

-gołoledź -  8 godz.

-śliskość pośniegowa - 10godz.

- lodowica - 8 godz.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest :

Zakład Usług Komunalnych

ul. Długa nr 25

66-008 Świdnica

tel/fax 68 327-37-18 lub tel. 68  327-37-04

e-mail: zuk@swidnica.zgora.pl

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych

pełni pracownik ZUK Bogdan Ziemiański tel. 663-130-072

 

Odśnieżanie dróg gminnych wykonywane będzie przez ZUK.

Posypywanie dróg gminnych piaskiem i solą wykonywać będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marek Lamcha .

    Jednocześnie przypomina się, że działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację. Za brak należytej ostrożności kierowców Gmina nie przejmuje odpowiedzialności!

 UWAGA

 1. W przypadku parkowania samochodów na ulicy Dębowej, Drzymały i Ogrodowej w Świdnicy oraz na Osiedlu Przylesie i tzw. Osiedlu Ptasim w Wilkanowie, uniemożliwiających przejazd samochodu z pługiem odśnieżającym – drogi te nie będą odśnieżane.

2. Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych będzie prowadzone w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub gołoledzi.

 

                                                                 Adam Jaskulski

                                                               Wójt Gminy Świdnica         

 

1 2 3 4 ...5